NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các biểu mẫu về nghiên cứu khoa học

13:50 28/12/2021

I. Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQGHN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN) 

 

Mẫu 01/KHCN

 

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 02/KHCN

 

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 03/KHCN

 

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 04/KHCN

 

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh

Mẫu 05/KHCN

 

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 06/KHCN

 

Lý lịch khoa học

Mẫu 07/KHCN

 

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 08/KHCN

 

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 09/KHCN

 

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 10/KHCN

 

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 11/KHCN

 

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 15/KHCN

 

Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 16/KHCN

 

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

Mẫu 17/KHCN

 

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

Mẫu 18/KHCN

 

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Mẫu 19/KHCN

 

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

 

II. Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 

Biểu mẫu

 

Tên biểu mẫu

 

Mẫu 01

Phiếu đăng ký đề tài

Mẫu 02

 

Lý lịch khoa học

Mẫu 03

 

Thuyết minh đề cương

Mẫu 04

 

Nhận xét đề cương (dành cho phản biện)

Mẫu 05

 

Biên bản họp HĐ xét duyệt đề cương

Mẫu 06

 

Phiếu chấm thuyết minh đề cương

Mẫu 07

 

Hợp đồng (đề tài thực hiện 1 năm)

Mẫu 08

 

Hợp đồng (đề tài thực hiện trên 1 năm)

Mẫu 09

 

Báo cáo tiến độ

Mẫu 10

 

Biên bản kiểm tra tiến độ

Mẫu 11

 

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện

Mẫu 12

 

Đăng ký Seminar

Mẫu 13

 

BC tóm tắt tiếng Việt

Mẫu 14

 

BC tóm tắt tiếng Anh

Mẫu 15

 

Mẫu trình bày sản phẩm

Mẫu 16

 

Nhận xét phản biện đề tài

Mẫu 17

 

Phiếu đánh giá nghiệm thu

Mẫu 18

 

Biên bản nghiệm thu

Mẫu 19

Biên bản thanh lý

 

III. Mẫu biểu nghiên cứu khoa học sinh viên

- Đề cương sơ bộ đề tài NCKH sinh viên

- Mẫu trình bày đề tài NCKHSV

- Nhận xét của giáo viên phản biện

- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

- Nội dung bài viết

- Tóm tắt NCKHSV (vòng 1)

- Bìa tham gia giải NCKHSV

- Đơn xin tham gia giải NCKHSV

- Nhận xét của hội đồng khoa học cấp trường

- Phụ lục 3 Biểu NCKHSV