SINH VIÊN

Biểu mẫu về công tác sinh viên

Biểu mẫu về công tác sinh viên

Trường Đại học Kinh tế đăng tải các biểu mẫu cho sinh viên và phụ lục hướng dẫn về công tác sinh viên.

Chi tiết
Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên

Bao gồm Biểu mẫu về NCKH sinh viên cấp Trường và Biểu mẫu về NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN

Chi tiết
Biểu mẫu về đào tạo đại học

Biểu mẫu về đào tạo đại học

Trường Đại học Kinh tế đăng tải các biểu mẫu áp dụng cho bậc đào tạo đại học, bao gồm:

Chi tiết