HỌC PHÍ

Thông báo thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2023-2024

Thông báo thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2023-2024 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội, cụ thể như […]

Chi tiết
Thông báo thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2023-2024

Thông báo thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2023-2024 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể:

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, cụ thể:

Chi tiết
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3714/TB-ĐHKT ngày 25/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

Thông báo số 3555/TB-ĐHKT ngày 15/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ  năm học 2021-2022

Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo thông báo số 3524/TB-ĐHKT ngày 12/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 563/TB-ĐHKT ngày 24/2/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết