ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Trúc Lê

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đồng chí Phạm Minh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đồng chí Lê Trung Thành

Đồng chí Lê Trung Thành

Đảng ủy viên


ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Đồng chí Nguyễn Anh Thu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra