QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Cuốn Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023-2024 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn về […]

Chi tiết
Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022 - 2023

Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022 - 2023

Cuốn Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn về […]

Chi tiết
Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Quy định về việc làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, báo cáo chuyên đề kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Đại học

Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-ĐHKT ngày 06/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định làm tiểu luận, bài tập lớn, bài tập, […]

Chi tiết
Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra - yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra - yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, PV đã phỏng vấn […]

Chi tiết
Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà […]

Chi tiết
Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Quy chế, quy định đào tạo thạc sĩ

Quy chế, quy định đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN, Quy định một số nội dung về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, bao […]

Chi tiết