HỌC PHÍ

THÔNG BÁO: Thu nộp học phí đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022

Phòng Kế hoạch- Tài chính 10:03 24/12/2021

Thông báo số 3555/TB-ĐHKT ngày 15/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-ĐHKT ngày 18/10//2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với bậc đào tạo sau đại học;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí năm học 2020-2021 đối với các chương trình đào tạo sau đại học tại Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng nộp: Nghiên cứu sinh các khóa.
  2. Mức thu năm học 2021-2022:

2.1 Học phí đối với các học viên trong nước:

  • Học phí đào tạo Tiến sĩ: 24.500.000 đồng/NCS/năm. 
  • Học phí môn học các môn học ngoài ngành đối với Nghiên cứu sinh: 1.225.500 đồng/ tín chỉ
  • Học phí môn học các môn học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng lớp các môn học, làm lại luận án đối với Nghiên cứu sinh: 820.000 đồng/ tín chỉ

2.2 Học phí đối với các học viên người nước ngoài:

  • Học phí đào tạo Tiến sĩ: 41.700.000 đồng/NCS/năm. 
  • Học phí môn học các môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng lớp các môn học, làm lại luận án đối với Nghiên cứu sinh:  1.390.000 đồng/ tín chỉ
  • Thời gian thu: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021

>>>> chi tiết 

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học (Điều chỉnh theo NQ 165/NQ-CP ngày 20/12/2022)

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể:

Chi tiết
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với bậc đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, cụ thể:

Chi tiết
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 3714/TB-ĐHKT ngày 25/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ  năm học 2021-2022

Thông báo: Thu nộp học phí đào tạo thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo thông báo số 3524/TB-ĐHKT ngày 12/11/2021 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 563/TB-ĐHKT ngày 24/2/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết