PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phòng KHTC_chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường.

NHIỆM VỤ

Một trong những Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đó là Coi trọng Chất lương - Hiệu quả. Chất lượng - hiệu quả là sự lựa chọn phù hợp với mục tiêu chiến lược hướng đến xếp hạng ngang tầm khu vực và quốc tế, được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của mỗi đơn vị và thành viên trong Trường Đại học Kinh tế. Đó vừa là động lực cho mọi hành động vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn thể giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường nói chung và Phòng Kế hoạch - Tài chính nói riêng thông qua các nhiệm vụ nòng cốt của Phòng gồm: Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, quy trình, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) về kế hoạch, tài chính, kế toán, chiến lược phát triển Trường; là đầu mối, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến ngân sách, các khoản thu chi, nghĩa vụ tài chính,...Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.

Phòng KHTC_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Hồ Sĩ Lưu

Hồ Sĩ Lưu

Trưởng phòng

Trần Thị Hoài Thương

Trần Thị Hoài Thương

Phó Trưởng phòng

Vũ Thanh Huyền

Vũ Thanh Huyền

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506    411, 412  - Fax: (84-24) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn