PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng CT&CTSV_chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên là đơn vị tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức quản lý, hỗ trợ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi tắt là “người học”); kết nối và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Trường.

NHIỆM VỤ

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên, cũng như xây dựng đội ngũ sinh viên nòng cốt của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên là đơn vị có vai trò chủ lực trong nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các công tác chính trị, tư tưởng đối với sinh viên và người học trong Trường; tổ chức triển khai công tác sinh viên và cựu sinh viên và thực hiện cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Phòng CT&CTSV_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 502, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37547506 271

Email: ctvactsv_ueb@vnu.edu.vn