PHÒNG THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Phòng TTPC_Chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Thanh tra và Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

NHIỆM VỤ

Một tập thể vững mạnh là một tập thể cùng chung sức đồng lòng, cống hiến vì những mục tiêu chung và thực hiện theo những nguyên tắc, kỷ luật với tinh thần, trách nhiệm cao. Để góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN vững mạnh, phát triển vươn tầm, Phòng Thanh tra và Pháp chế với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công tác thanh tra giám sát hoạt động tuyển sinh, đào tạo và các hoạt động khác của Trường; tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nội bộ về công tác thanh tra, pháp chế của Trường; Kiểm soát nội bộ các hoạt động của Trường; Thực hiện góp ý, thẩm định văn bản quản lý nội bộ trong toàn Trường, nhằm đảm bảo hoạt động của Nhà trường tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định của Trường, đảm bảo các nhiệm vụ, hoạt động đều diễn ra theo đúng yêu cầu và đạt được hiệu quả tốt nhất. Phòng Thanh tra và Pháp chế đã và đang tận tâm, tận lực hoàn thành tốt vai trò và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, luôn kịp thời, nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường, đảm bảo hoạt động của Trường luôn tuân thủ quy định của pháp luật, của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng TTPC_nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Nguyễn Văn Xuân

Nguyễn Văn Xuân

Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Hải

Nguyễn Mạnh Hải

Chuyên viên

Đặng Anh Thơ

Đặng Anh Thơ

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Thanh tra và Pháp chế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3 754 7506 701, 711

Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn