QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới - Mục tiêu ngắn hạn và chiến lược dài hơi!

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới - Mục tiêu ngắn hạn và chiến lược dài hơi!

Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh chiến lược, mô hình, xu hướng sản xuất kinh doanh cả trong trước mắt và lâu dài - không chỉ […]

Chi tiết
Đề xuất chính sách đối với việc hình thành và phát triển CBEZ tại Việt Nam

Đề xuất chính sách đối với việc hình thành và phát triển CBEZ tại Việt Nam

Đây là các nội dung được đề cập trong nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới […]

Chi tiết
Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Thế kỷ XXI đang chứng kiến quá trình chuyển đổi của thế giới dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc điểm quan trọng nhất của quá […]

Chi tiết