HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 2432/QĐ-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2020 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế […]

Chi tiết
Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định số 2433/QĐ-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2020 V/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết