ĐĂNG KÍ HỌC BSKT

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1684/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ tài chính đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ tài chính đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 447/TB-ĐHKT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 4652/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 1558/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

Nhà trường thu hồ sơ đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức từ ngày 18/02/2022 đến 02/03/2022.

Chi tiết