Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần các lớp học phần Học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 2676 /TB-ĐHKT ngày 03/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo gửi danh sách Phiếu nhập điểm thành phần của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ I năm học 2017-2018.

Kính đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên download Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ: http://ueb.vnu.edu.vn, mục: ĐÀO TẠO > Đại học > Thông tin chung > Phiếu nhập điểm.

Mã LHP Học phần Số TC Số ĐK
BSA3028-E Đàm phán và giải quyết xung đột 3 50
BSA4032 Đào tạo và Phát triển nhân lực 3 80
FIB3010 2 Định giá doanh nghiệp 3 88
HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 37
BSA3065 Đại cương về phát triển doanh nghiệp*** 3 49
INE4002 1 Đầu tư quốc tế 3 85
BSA3035 Các mô hình ra quyết định 3 36
BSA3035-E Các mô hình ra quyết định 3 47
FIB2003 Các thị trường và định chế tài chính 3 45
FIB2003-E Các thị trường và định chế tài chính 3 13
BSA2030 1 Kỹ năng bổ trợ 3 90
BSA2030 2 Kỹ năng bổ trợ 3 66
BSA2030 3 Kỹ năng bổ trợ 3 69
BSA2030 4 Kỹ năng bổ trợ 3 71
BSA2030 5 Kỹ năng bổ trợ 3 69
BSA2030 6 Kỹ năng bổ trợ 3 70
BSA1054 1 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 80
BSA1054 2 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 70
BSA1054 3 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 90
BSA1054 4 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 101
BSA1054 5 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 53
BSA1054 6 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 88
BSA1054 7 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 47
BSA1054 8 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 46
FIB3039 Kế toán công 3 62
BSA3031 3 Kế toán ngân hàng 3 36
BSA3007-E* Kế toán quản trị * 3 18
BSA2019 1 Kế toán tài chính 3 59
BSA2019 2 Kế toán tài chính 3 72
FIB3013 Kế toán tài chính chuyên sâu 1 3 35
FIB3014 Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3 23
BSA3008 Kế toán thuế 3 34
BSA3009 Kiểm toán căn bản 3 85
FIB3050 Kiểm toán dự án 3 62
INE2028 1 Kinh doanh quốc tế 3 79
INE2028 2 Kinh doanh quốc tế 3 71
INE2028-E* Kinh doanh quốc tế * 3 42
INE2010 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 79
INE3062 Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 46
FIB2002 Kinh tế công cộng 3 101
PEC3025 1 Kinh tế chính trị học 3 97
PEC3025 2 Kinh tế chính trị học 3 101
PEC2009 Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 3 27
PEC3026 Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 30
PEC3033 1 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 50
PEC3033 2 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 45
INE1052 1 Kinh tế lượng 3 42
INE1052 2 Kinh tế lượng 3 95
INE2004 2 Kinh tế môi trường 3 70
INE2003 1 Kinh tế phát triển 3 83
INE2003 2 Kinh tế phát triển 3 64
INE2020 Kinh tế quốc tế 3 49
INE2014 2 Kinh tế thể chế 3 33
FIB2001 1 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 76
FIB2001 2 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 85
FIB2001 3 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 88
INE1151** Kinh tế vĩ mô ** 4 31
INE2002 1 Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 101
INE2002 2 Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 100
INE1050 1 Kinh tế vi mô 3 101
INE1050 2 Kinh tế vi mô 3 26
INE1050 3 Kinh tế vi mô 3 102
INE1050 4 Kinh tế vi mô 3 67
INE1050 5 Kinh tế vi mô 3 99
INE1050 6 Kinh tế vi mô 3 91
INE1050 7 Kinh tế vi mô 3 91
INE1050 8 Kinh tế vi mô 3 41
INE1050 9 Kinh tế vi mô 3 84
INE1150**1 Kinh tế vi mô ** 4 47
INE1150**2 Kinh tế vi mô ** 4 53
INE1150**3 Kinh tế vi mô ** 4 46
PEC1050 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 62
PEC1050 2 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 80
PEC1050 3 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 89
PEC1052*** Lịch sử kinh tế Việt Nam *** 2 21
HIS1055 1 Lịch sử văn minh thế giới 2 121
HIS1055 2 Lịch sử văn minh thế giới 2 26
PEC3018 Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối 3 15
INE3056 Logistic 3 51
BSA3038-E Luật kinh doanh 2 43
BSL2050 1 Luật kinh tế 2 65
BSL2050 2 Luật kinh tế 2 81
BSL2050 3 Luật kinh tế 2 101
BSL2050 4 Luật kinh tế 2 100
BSL2050 5 Luật kinh tế 2 90
BSL3050 1 Luật kinh tế 3 81
BSL3050 2 Luật kinh tế 3 56
BSA3001 Marketing quốc tế 3 64
BSA1057-E*** Nghệ thuật và nhân văn *** 3 20
BSA3012 Nghiên cứu marketing 3 53
BSA2001 Nguyên lý kế toán 3 27
BSA2001-E* Nguyên lý kế toán * 3 26
BSA2002 1 Nguyên lý marketing 3 95
BSA2002 2 Nguyên lý marketing 3 65
BSA2002 3 Nguyên lý marketing 3 90
BSA2002 4 Nguyên lý marketing 3 61
BSA2002 5 Nguyên lý marketing 3 100
BSA2002-E* Nguyên lý Marketing * 3 53
BSA2103 1 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 86
BSA2103 2 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 90
BSA2103 3 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 90
BSA2103 4 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 80
BSA1053 1 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 80
BSA1053 2 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 21
BSA1053 3 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 40
BSA1053 4 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 89
BSA1053 5 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 90
BSA1053 6 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 86
BSA1053 7 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 98
INE3070 1 Nhà nước và công ty toàn cầu 3 45
THL1057 1 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 90
THL1057 2 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 90
THL1057 3 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 100
THL1057 4 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 30
THL1057 5 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 101
THL1057 6 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 101
THL1057 7 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 121
PHI1004 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 101
PHI1004 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 90
PHI1004 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 121
PHI1004 4 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 90
PHI1004 5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 92
PHI1004 6 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 59
PHI1004 7 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 56
PHI1004 8 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 81
PEC3029 Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam 3 16
INE3158 Phát triển bền vững 3 64
INE3034 Phân tích chi tiêu công 3 46
BSA2016 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 53
FIB3015 2 Phân tích tài chính 3 66
FIB3049 1 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 76
FIB3049 2 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 76
ỈNE1016 4 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 80
NE1016 5 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 62
INE1016 1 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 100
INE1016 2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 61
INE1016 3 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 101
FIB3004 Quản lý đầu tư 3 25
INE3039 1 Quản lý dự án phát triển 3 22
INE3039 2 Quản lý dự án phát triển 3 32
BSA4029 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 61
BSA3054-E* Quản trị công ty * 3 62
BSA2004 1 Quản trị học 3 81
BSA2004 2 Quản trị học 3 121
BSA2004 3 Quản trị học 3 95
BSA2004-E* Quản trị học * 3 50
INE3156 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3 46
FIB2005 Quản trị ngân hàng thương mại 3 31
FIB2005-E Quản trị ngân hàng thương mại 3 9
BSA2006 Quản trị nguồn nhân lực 3 57
INE3223 2 Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 65
FIB2036 Quản trị rủi ro *** 3 28
INE3066 1 Quản trị tài chính quốc tế 3 55
INE3066 2 Quản trị tài chính quốc tế 3 24
INE3066 3 Quản trị tài chính quốc tế 3 63
BSA2018 1 Tài chính doanh nghiệp 3 90
BSA2018 2 Tài chính doanh nghiệp 3 80
BSA3030 Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 23
BSA3030-E1 Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 29
BSA3030-E2 Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 50
INE3003 2 Tài chính quốc tế 3 77
FIB2038 2 Tài chính trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 3 72
POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 99
POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 80
POL1001 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 90
POL1001 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 89
POL1001 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 100
POL1001 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 35
FIB3024 Tín dụng ngân hàng 3 88
FIB3060 Thực hành kế toán tài chính 3 65
INE3058-E Thương mại điện tử 3 44
INE3001 1 Thương mại quốc tế 3 50
INE3001-E Thương mại quốc tế 3 61
INE3106 1 Thanh toán quốc tế 3 96
INE3106 2 Thanh toán quốc tế 3 23
BSA3103 Thẩm định tài chính dự án 3 21
FIB2015 1 Thuế 3 66
FIB2015 2 Thuế 3 68
FLF2101 1 Tiếng Anh cơ sở 1 4 35
FLF2101 2 Tiếng Anh cơ sở 1 4 39
FLF2101 3 Tiếng Anh cơ sở 1 4 22
FLF2101 4 Tiếng Anh cơ sở 1 4 36
FLF2101 5 Tiếng Anh cơ sở 1 4 21
FLF2102 1 Tiếng Anh cơ sở 2 5 35
FLF2102 10 Tiếng Anh cơ sở 2 5 30
FLF2102 11 Tiếng Anh cơ sở 2 5 36
FLF2102 12 Tiếng Anh cơ sở 2 5 21
FLF2102 2 Tiếng Anh cơ sở 2 5 39
FLF2102 3 Tiếng Anh cơ sở 2 5 22
FLF2102 5 Tiếng Anh cơ sở 2 5 30
FLF2102 6 Tiếng Anh cơ sở 2 5 24
FLF2102 8 Tiếng Anh cơ sở 2 5 22
FLF2102 9 Tiếng Anh cơ sở 2 5 24
MAT1092 1 Toán cao cấp 4 67
MAT1092 10 Toán cao cấp 4 53
MAT1092 11 Toán cao cấp 4 46
MAT1092 12 Toán cao cấp 4 74
MAT1092 2 Toán cao cấp 4 64
MAT1092 3 Toán cao cấp 4 94
MAT1092 4 Toán cao cấp 4 85
MAT1092 5 Toán cao cấp 4 96
MAT1092 6 Toán cao cấp 4 26
MAT1092 7 Toán cao cấp 4 47
MAT1092 8 Toán cao cấp 4 68
MAT1092 9 Toán cao cấp 4 101
MAT1005 1 Toán kinh tế 3 58
MAT1005 2 Toán kinh tế 3 17
BSA4018 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 3 49
BSA4010 1 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 97
BSA4010 2 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 70
MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 101
MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 62
MAT1101 3 Xác suất thống kê 3 81
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN