Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần các lớp học phần Học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo số 2988/TB-ĐHKT ngày 12/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNCăn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo gửi danh sách Phiếu nhập điểm thành phần của các lớp được tổ chức trong học kỳ I năm học 2016-2017.

Kính đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên lấy Phiếu nhập điểm thành phần theo địa chỉ:
http://ueb.edu.vn, mục: ĐÀO TẠO > Đại học chính quy > Thông tin chung > Phiếu nhập điểm.DANH SÁCH PHIẾU NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017


STT

Mã LHP

Học phần

Số TC

1

BSA3028-E

Đàm phán và giải quyết xung đột

3

2

INE3043

Đánh giá tác động môi trường

3

3

FIB3010 1

Định giá doanh nghiệp

3

4

FIB3010 2

Định giá doanh nghiệp

3

5

HIS1002 1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

6

HIS1002 2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

7

HIS1002 3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

8

HIS1002 4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

9

HIS1002 5

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

10

BSA2010***

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ***

2

11

INE4002

Đầu tư quốc tế

3

12

FIB2003 1

Các thị trường và định chế tài chính

3

13

FIB2003 2

Các thị trường và định chế tài chính

3

14

FIB2003-E

Các thị trường và định chế tài chính

3

15

INE3023

Chính sách công

3

16

INE3041

Hạch toán môi trường

3

17

BSA1054 1

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

18

BSA1054 10

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

19

BSA1054 2

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

20

BSA1054 3

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

21

BSA1054 4

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

22

BSA1054 5

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

23

BSA1054 6

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

24

BSA1054 7

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

25

BSA1054 8

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

26

BSA1054 9

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

27

FIB3039

Kế toán công

3

28

BSA3002

Kế toán quốc tế

3

29

BSA3007-E

Kế toán quản trị

3

30

FIB3014

Kế toán tài chính chuyên sâu 2

3

31

BSA3008

Kế toán thuế

3

32

BSA3020

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

3

33

BSA3009 1

Kiểm toán căn bản

3

34

BSA3009 2

Kiểm toán căn bản

3

35

FIB3050

Kiểm toán dự án

3

36

INE2028 1

Kinh doanh quốc tế

3

37

INE3062

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á

3

38

FIB2002 2

Kinh tế công cộng

3

39

FIB2002 3

Kinh tế công cộng

3

40

PEC3025

Kinh tế chính trị học

3

41

PEC3008

Kinh tế chính trị quốc tế

3

42

PEC2009

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

3

43

PEC3033 1

Kinh tế học về những vấn đề xã hội

3

44

INE1052 1

Kinh tế lượng

3

45

INE1052 2

Kinh tế lượng

3

46

INE1052 3

Kinh tế lượng

3

47

INE1052 4

Kinh tế lượng

3

48

INE1052-E

Kinh tế lượng

3

49

INE1152

Kinh tế lượng **

4

50

INE2004 1

Kinh tế môi trường

3

51

INE2004 2

Kinh tế môi trường

3

52

INE2003

Kinh tế phát triển

3

53

INE2020 1

Kinh tế quốc tế

3

54

INE2020-E

Kinh tế quốc tế

3

55

INE2014

Kinh tế thể chế

3

56

FIB2001 1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

57

FIB2001 2

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

58

INE1151**

Kinh tế vĩ mô **

4

59

INE2002 3

Kinh tế vĩ mô chuyên sâu

3

60

INE2002 4

Kinh tế vĩ mô chuyên sâu

3

61

INE2102-E

Kinh tế vĩ mô chuyên sâu **

4

62

INE1050 1

Kinh tế vi mô

3

63

INE1050 2

Kinh tế vi mô

3

64

INE1050 3

Kinh tế vi mô

3

65

INE1050 4

Kinh tế vi mô

3

66

INE1050 5

Kinh tế vi mô

3

67

INE1050 6

Kinh tế vi mô

3

68

INE1050 7

Kinh tế vi mô

3

69

INE1050 8

Kinh tế vi mô

3

70

INE1150**1

Kinh tế vi mô **

4

71

INE1150**2

Kinh tế vi mô **

4

72

INE1150**3

Kinh tế vi mô **

4

73

INE1150**4

Kinh tế vi mô **

4

74

INE2001

Kinh tế vi mô chuyên sâu

3

75

INE2101-E

Kinh tế vi mô chuyên sâu **

4

76

PEC1050 3

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

77

PEC1061

Lịch sử kinh tế

3

78

PEC1052

Lịch sử kinh tế Việt Nam

2

79

HIS1055 1

Lịch sử văn minh thế giới

2

80

HIS1055 2

Lịch sử văn minh thế giới

2

81

PEC3018

Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối

3

82

BSA2022-E1

Lãnh đạo

3

83

BSA2022-E2

Lãnh đạo

3

84

BSA3038-E

Luật kinh doanh

2

85

BSL2050 1

Luật kinh tế

2

86

BSL2050 3

Luật kinh tế

2

87

BSL3050

Luật kinh tế

3

88

BSA3001

Marketing quốc tế

3

89

BSA2001-E1

Nguyên lý kế toán

3

90

BSA2001-E2*

Nguyên lý kế toán *

3

91

BSA2001-E3*

Nguyên lý kế toán *

3

92

BSA2002

Nguyên lý marketing

3

93

BSA2103 1

Nguyên lý quản trị kinh doanh

3

94

BSA1053 1

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

95

BSA1053 2

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

96

BSA1053 4

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

97

INE3070 1

Nhà nước và công ty toàn cầu

3

98

THL1057 1

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

99

THL1057 2

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

100

THL1057 3

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

101

THL1057 4

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

102

THL1057 5

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

103

THL1057 6

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

104

THL1057 7

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

105

THL1057 8

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

106

PHI1004 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

107

PHI1004 2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

108

PHI1004 3

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

109

PHI1004 4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

110

PHI1004 5

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

111

PHI1004 6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

112

PHI1004 7

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

113

PHI1004 8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

114

PEC3029

Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam

3

115

INE3158

Phát triển bền vững

3

116

BSA2033 1

Phân tích báo cáo tài chính

3

117

BSA2033 2

Phân tích báo cáo tài chính

3

118

INE3034

Phân tích chi tiêu công

3

119

BSA2016

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

120

FIB3049 1

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

3

121

FIB3049 2

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

3

122

INE1016 3

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

3

123

INE1016 4

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

3

124

FIB3004

Quản lý đầu tư

3

125

INE3039

Quản lý dự án phát triển

3

126

BSA3054-E

Quản trị công ty

3

127

BSA2004 2

Quản trị học

3

128

INE3156

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

3

129

FIB2005 1

Quản trị ngân hàng thương mại

3

130

FIB2005-E

Quản trị ngân hàng thương mại

3

131

BSA2006

Quản trị nguồn nhân lực

3

132

BSA2006-E

Quản trị nguồn nhân lực

3

133

INE3223 1

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia

3

134

INE3223 2

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia

3

135

FIB2036***

Quản trị rủi ro***

3

136

BSA3055-E

Quản trị sáng tạo và sự thay đổi

3

137

BSA2014-E

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

3

138

INE3066 1

Quản trị tài chính quốc tế

3

139

INE3066 2

Quản trị tài chính quốc tế

3

140

INE3066 3

Quản trị tài chính quốc tế

3

141

BSA2018 2

Tài chính doanh nghiệp

3

142

BSA3030

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

3

143

BSA3030-E

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

3

144

INE3003 1

Tài chính quốc tế

3

145

INE3003 2

Tài chính quốc tế

3

146

POL1001 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

147

POL1001 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

148

FIB3060

Thực hành kế toán tài chính

3

149

INE3058-E

Thương mại điện tử

3

150

INE3058-E

Thương mại điện tử

3

151

INE3104 1

Thương mại điện tử

3

152

INE3104 2

Thương mại điện tử

3

153

INE3001

Thương mại quốc tế

3

154

INE3001-E

Thương mại quốc tế

3

155

INE3106

Thanh toán quốc tế

3

156

FIB2015 1

Thuế

3

157

FLF2101 3

Tiếng Anh cơ sở 1

4

158

FLF2101 4

Tiếng Anh cơ sở 1

4

159

FLF2101 5

Tiếng Anh cơ sở 1

4

160

FLF2101 6

Tiếng Anh cơ sở 1

4

161

FLF2101 7

Tiếng Anh cơ sở 1

4

162

FLF2102 1

Tiếng Anh cơ sở 2

5

163

FLF2102 2

Tiếng Anh cơ sở 2

5

164

FLF2102 3

Tiếng Anh cơ sở 2

5

165

FLF2102 4

Tiếng Anh cơ sở 2

5

166

FLF2102 5

Tiếng Anh cơ sở 2

5

167

INT1004 1

Tin học cơ sở 2

3

168

INT1004 2

Tin học cơ sở 2

3

169

INT1004 3

Tin học cơ sở 2

3

170

INT1004 4

Tin học cơ sở 2

3

171

INT1004 5

Tin học cơ sở 2

3

172

INT1004 6

Tin học cơ sở 2

3

173

INT1004 7

Tin học cơ sở 2

3

174

INT1004 8

Tin học cơ sở 2

3

175

PEC3032

Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế

3

176

MAT1092 1

Toán cao cấp

4

177

MAT1092 10

Toán cao cấp

4

178

MAT1092 2

Toán cao cấp

4

179

MAT1092 3

Toán cao cấp

4

180

MAT1092 4

Toán cao cấp

4

181

MAT1092 5

Toán cao cấp

4

182

MAT1092 6

Toán cao cấp

4

183

MAT1092 7

Toán cao cấp

4

184

MAT1092 8

Toán cao cấp

4

185

MAT1092 9

Toán cao cấp

4

186

MAT1005 1

Toán kinh tế

3

187

MAT1005 2

Toán kinh tế

3

188

MAT1005-E

Toán kinh tế

3

189

BSA4010 2

Văn hóa và đạo đức kinh doanh

3


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN