Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần học kỳ I năm học 2015-2016
STT

Mã học phần

Học phần

Số TC

Mã LHP
1
 BSA3028-E 

 Đàm phán và giải quyết xung đột 

3
2
 FIB3010 
 Định giá doanh nghiệp 
3
3
 FIB3010 
 Định giá doanh nghiệp 
3
4
 HIS1002 

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3
5
 HIS1002 

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3
6
 HIS1002 

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3
7
 BSA2010 

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

2
8
 INE4002 
 Đầu tư quốc tế 
3
9
 INE4002 
 Đầu tư quốc tế 
3
10
 PES1025 
 Bóng đá 
1
 PES1025 6 
11
 PES1015 
 Bóng chuyền 
1
 PES1015 42 
12
 PES1015 
 Bóng chuyền 
1
 PES1015 43 
13
 PES1015 
 Bóng chuyền 
1
 PES1015 44 
14
 PES1020 
 Bóng rổ 
1
 PES1020 43 
15
 PES1020 
 Bóng rổ 
1
 PES1020 44 
16
 PES1020 
 Bóng rổ 
1
 PES1020 45 
17
 BSA3035-E 

 Các mô hình ra quyết định 

3
18
 FIB2003 

 Các thị trường và định chế tài chính 

3
19
 FIB2003 

 Các thị trường và định chế tài chính 

3
20
 PES1035 
 Cầu lông 
1
 PES1035 11 
21
 PEC3027 

 Chính phủ và chính sách công 

3
22
 INE3023 
 Chính sách công 
3
23
 INE3065 

 Hoạch định chính sách phát triển 

3
24
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
25
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
26
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
27
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
28
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
29
 BSA1054 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
30
 BSA1054-E 

 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2
31
 FIB3037 

 Kế toán ngân hàng thương mại 

3
32
 BSA3002 
 Kế toán quốc tế 
3
33
 BSA3007 
 Kế toán quản trị 
3
34
 BSA3007-E 
 Kế toán quản trị 
3
35
 BSA2019 
 Kế toán tài chính 
3
36
 FIB3014 
 Kế toán tài chính 3 
3
37
 BSA3008 
 Kế toán thuế 
3
38
 BSA3009 
 Kiểm toán căn bản 
3
39
 BSA3009 
 Kiểm toán căn bản 
3
40
 INE2028 
 Kinh doanh quốc tế 
3
41
 INE2028 
 Kinh doanh quốc tế 
3
42
 INE2010 

 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 

3
43
 INE2010 

 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 

3
44
 INE3062 

 Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 

3
45
 FIB2002 
 Kinh tế công cộng 
3
46
 FIB2002 
 Kinh tế công cộng 
3
47
 FIB2002 
 Kinh tế công cộng 
3
48
 PEC3025 
 Kinh tế chính trị học 
3
49
 PEC3008 

 Kinh tế chính trị quốc tế 

3
50
 PEC3033 

 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 

3
51
 INE1052 
 Kinh tế lượng 
3
52
 INE1052 
 Kinh tế lượng 
3
53
 INE1052 
 Kinh tế lượng 
3
54
 INE1052 
 Kinh tế lượng 
3
55
 INE1052-E 
 Kinh tế lượng 
3
56
 INE1152 
 Kinh tế lượng ** 
4
57
 INE2004 
 Kinh tế môi trường 
3
58
 INE2004 
 Kinh tế môi trường 
3
59
 INE2003 
 Kinh tế phát triển 
3
60
 INE2020 
 Kinh tế quốc tế 
3
61
 INE2020 
 Kinh tế quốc tế 
3
62
 INE2014 
 Kinh tế thể chế 
3
63
 FIB2001 

 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 

3
64
 INE1151-E 
 Kinh tế vĩ mô ** 
4
65
 INE2002 
 Kinh tế vĩ mô 2 
3
66
 INE2002 
 Kinh tế vĩ mô 2 
3
67
 INE2002 
 Kinh tế vĩ mô 2 
3
68
 INE2102-E 
 Kinh tế vĩ mô 2 
4
69
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
70
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
71
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
72
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
73
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
74
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
75
 INE1050 
 Kinh tế vi mô 
3
76
 INE1050-E 
 Kinh tế vi mô 
3
77
 INE1150-E 
 Kinh tế vi mô ** 
4
78
 INE2001 
 Kinh tế vi mô 2 
3
79
 INE2001 
 Kinh tế vi mô 2 
3
80
 PEC1050 

 Lịch sử các học thuyết kinh tế 

3
81
 PEC1050 

 Lịch sử các học thuyết kinh tế 

3
82
 PEC1050 

 Lịch sử các học thuyết kinh tế 

3
83
 PEC1052 

 Lịch sử kinh tế Việt Nam 

2
84
 HIS1055 

 Lịch sử văn minh thế giới 

2
85
 PEC3018 

 Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối 

3
86
 BSA3038-E 
 Luật kinh doanh 
2
87
 BSL2050 
 Luật kinh tế 
2
88
 BSL2050 
 Luật kinh tế 
2
89
 BSL3050 
 Luật kinh tế 
3
90
 BSA3001 
 Marketing quốc tế 
3
91
 PEC3034 

 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

3
92
 FIB2035 
 Ngân hàng quốc tế 
3
93
 BSA1057-E 
 Nghệ thuật và nhân văn 
3
94
 BSA2001 
 Nguyên lý kế toán 
3
95
 BSA2001 
 Nguyên lý kế toán 
3
96
 BSA2001-E 
 Nguyên lý kế toán 
3
97
 BSA2001-E 
 Nguyên lý kế toán 
3
98
 BSA2002 
 Nguyên lý marketing 
3
99
 BSA2002 
 Nguyên lý marketing 
3
100
 BSA2002 
 Nguyên lý marketing 
3
101
 BSA2002 
 Nguyên lý marketing 
3
102
 BSA2103 

 Nguyên lý quản trị kinh doanh 

3
103
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
104
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
105
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
106
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
107
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
108
 BSA1053 

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

3
109
 INE3070 

 Nhà nước và công ty toàn cầu 

3
110
 INE3070 

 Nhà nước và công ty toàn cầu 

3
111
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
112
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
113
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
114
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
115
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
116
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
117
 THL1057 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
118
 THL1057-E 

 Nhà nước và pháp luật đại cương 

2
119
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
120
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
121
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
122
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
123
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
124
 PHI1004 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

2
125
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
126
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
127
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
128
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
129
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
130
 PHI1005 

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

3
131
 PEC3029 

 Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam 

3
132
 INE3158 
 Phát triển bền vững 
3
133
 BSA2033 

 Phân tích báo cáo tài chính 

3
134
 INE2018 

 Phân tích chi phí và lợi ích 

3
135
 INE2018 

 Phân tích chi phí và lợi ích 

3
136
 INE3034 

 Phân tích chi tiêu công 

3
137
 BSA2016 

 Phân tích hoạt động kinh doanh 

3
138
 FIB3049 

 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 

3
139
 INE1016 

 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

3
140
 INE1016 

 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

3
141
 INE3039 

 Quản lý dự án phát triển 

3
142
 INE3040 
 Quản lý môi trường 
3
143
 BSA3054-E 
 Quản trị công ty 
3
144
 BSA2004 
 Quản trị học 
3
145
 BSA2004 
 Quản trị học 
3
146
 BSA2004-E 
 Quản trị học 
3
147
 INE3156 

 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 

3
148
 FIB2005-E 

 Quản trị ngân hàng thương mại 

3
149
 BSA2006-E 

 Quản trị nguồn nhân lực 

3
150
 INE3223 

 Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 

3
151
 FIB2036 
 Quản trị rủi ro 
3
152
 BSA3055-E 

 Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 

3
153
 BSA2014-E 

 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

3
154
 INE3066 

 Quản trị tài chính quốc tế 

3
155
 INE3066 

 Quản trị tài chính quốc tế 

3
156
 BSA2018 

 Tài chính doanh nghiệp 1 

3
157
 BSA3030 

 Tài chính doanh nghiệp 2 

3
158
 BSA3030 

 Tài chính doanh nghiệp 2 

3
159
 BSA3030-E 

 Tài chính doanh nghiệp 2 

3
160
 INE3003 
 Tài chính quốc tế 
3
161
 INE3003 
 Tài chính quốc tế 
3
162
 POL1001 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
2
163
 POL1001 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
2
164
 PES1050 
 Taekwondo 1 
1
 PES1050 18 
165
 FIB3060 

 Thực hành kế toán tài chính 

3
166
 PEC3028 

 Thể chế kinh tế Việt Nam 

3
167
 PES1005 
 Thể dục Aerobic 
1
 PES1005 20 
168
 PES1005 
 Thể dục Aerobic 
1
 PES1005 21 
169
 INE3058-E 
 Thương mại điện tử 
3
170
 INE3058-E 
 Thương mại điện tử 
3
171
 INE3104 
 Thương mại điện tử 
3
172
 INE3001 
 Thương mại quốc tế 
3
173
 INE3001-E 
 Thương mại quốc tế 
3
174
 INE3106 
 Thanh toán quốc tế 
3
175
 INE3106 
 Thanh toán quốc tế 
3
176
 BSA3103 

 Thẩm định tài chính dự án 

3
177
 FIB2015 
 Thuế 
3
178
 FIB2015 
 Thuế 
3
179
 FLF1101A1 
 Tiếng Anh A1 
4
180
 FLF1102A2 
 Tiếng Anh A2 
5
181
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
182
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
183
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
184
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
185
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
186
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
187
 INT1004 
 Tin học cơ sở 
3
188
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
189
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
190
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
191
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
192
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
193
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
194
 MAT1092 
 Toán cao cấp 
4
195
 MAT1005 
 Toán kinh tế 
3
196
 MAT1005 
 Toán kinh tế 
3
197
 MAT1101 
 Xác suất thống kê 
3
198
 MAT1101-E 
 Xác suất thống kê 
3
199
 SOC1050 
 Xã hội học đại cương 
2
 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN