Trang Đào tạo đại học
 
Danh mục phiếu nhập điểm thành phần

Danh mục Phiếu nhập điểm thành phần lớp môn học theo Thông báo số 4478/TB-ĐHKT ngày 20/10/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chi tiết như sau:


STT Môn học Số TC Mã LMH
1  Đàm phán và giải quyết xung đột   3   BSA3028-E 
2  Đánh giá tác động môi trường   3   INE3043 
3  Định giá doanh nghiệp   3   FIB3010 
4  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   3   HIS1002 
5  Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp   2   BSA2010 
6  Bóng chuyền   1   PES1015 41 
7  Bóng chuyền   1   PES1015 42 
8  Bóng rổ   1   PES1020 44 
9  Bóng rổ   1   PES1020 45 
10  Các thị trường và định chế tài chính   3   FIB2003 1 
11  Các thị trường và định chế tài chính   3   FIB2003 2 
12  Chính phủ và chính sách công   3   PEC3027 
13  Giáo dục quốc phòng-an ninh 3   3   CME1003 1 
14  Giáo dục quốc phòng-an ninh 3   3   CME1003 2 
15  Giáo dục quốc phòng-an ninh 3   3   CME1003 3 
16  Giáo dục quốc phòng-an ninh 3   3   CME1003 4 
17  Giáo dục quốc phòng-an ninh 3   3   CME1003 5 
18  Hạch toán môi trường   3   INE3041 
19  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 1 
20  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 2 
21  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 3 
22  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 4 
23  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 5 
24  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054 6 
25  Kỹ năng làm việc theo nhóm   2   BSA1054-E 
26  Kế toán ngân hàng thương mại   2   FIB3017 
27  Kế toán quốc tế   3   BSA3002 
28  Kế toán quản trị   3   BSA3007 
29  Kế toán quản trị   3   BSA3007-E 
30  Kế toán tài chính   3   BSA2019 1 
31  Kế toán tài chính   3   BSA2019 2 
32  Kế toán tài chính 3   3   FIB3014 
33  Kiểm toán căn bản   3   BSA3009 
34  Kinh doanh quốc tế   3   INE2028-E 
35  Kinh tế đối ngoại Việt Nam   3   INE2010 
36  Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á   3   INE3062 1 
37  Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á   3   INE3062 2 
38  Kinh tế công cộng   3   FIB2002 1 
39  Kinh tế công cộng   3   FIB2002 2 
40  Kinh tế chính trị học   3   PEC3025 
41  Kinh tế học về những vấn đề xã hội   3   PEC3033 
42  Kinh tế lượng   3   INE1052 1 
43  Kinh tế lượng   3   INE1052 2 
44  Kinh tế lượng   3   INE1052 4 
45  Kinh tế lượng   3   INE1052 5 
46  Kinh tế lượng   3   INE1052-E 
47  Kinh tế lượng   4   INE1152 
48  Kinh tế môi trường   3   INE2004 1 
49  Kinh tế môi trường   3   INE2004 2 
50  Kinh tế phát triển   3   INE2003 
51  Kinh tế phát triển 2   3   INE2012 
52  Kinh tế quốc tế   3   INE2020 
53  Kinh tế quốc tế   3   INE2020-E 
54  Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   FIB2001 1 
55  Kinh tế tiền tệ - ngân hàng   3   FIB2001 2 
56  Kinh tế vĩ mô   4   INE1151-E 
57  Kinh tế vĩ mô 2   3   INE2002 1 
58  Kinh tế vĩ mô 2   3   INE2002 2 
59  Kinh tế vĩ mô 2   4   INE2102-E 
60  Kinh tế vi mô   3   INE1050 1 
61  Kinh tế vi mô   3   INE1050 2 
62  Kinh tế vi mô   3   INE1050 3 
63  Kinh tế vi mô   3   INE1050 4 
64  Kinh tế vi mô   3   INE1050 5 
65  Kinh tế vi mô   3   INE1050 6 
66  Kinh tế vi mô   3   INE1050 7 
67  Kinh tế vi mô   3   INE1050 8 
68  Kinh tế vi mô   3   INE1050-E 
69  Kinh tế vi mô   4   INE1150-E 
70  Kinh tế vi mô 2   3   INE2001 1 
71  Kinh tế vi mô 2   3   INE2001 2 
72  Kinh tế vi mô 2   3   INE2001 3 
73  Lịch sử các học thuyết kinh tế   3   PEC1050 1 
74  Lịch sử các học thuyết kinh tế   3   PEC1050 2 
75  Lịch sử các học thuyết kinh tế   3   PEC1050 3 
76  Lịch sử kinh tế Việt Nam   2   PEC1052 
77  Lịch sử văn minh thế giới   2   HIS1055 
78  Lựa chọn công cộng    3   INE3035 
79  Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối   3   PEC3018 
80  Luật kinh doanh   2   BSA3038-E 
81  Luật kinh tế   2   BSL2050 1 
82  Luật kinh tế   2   BSL2050 2 
83  Luật kinh tế   2   BSL2050 3 
84  Marketing quốc tế   3   BSA3001 1 
85  Marketing quốc tế   3   BSA3001 2 
86  Ngân hàng quốc tế   2   FIB3029 
87  Nghệ thuật và nhân văn   3   BSA1057-E 
88  Nguyên lý kế toán   3   BSA2001 1 
89  Nguyên lý kế toán   3   BSA2001 2 
90  Nguyên lý kế toán   3   BSA2001-E 
91  Nguyên lý kế toán   3   BSA2001-E NVCL 
92  Nguyên lý marketing   3   BSA2002 1 
93  Nguyên lý marketing   3   BSA2002 2 
94  Nguyên lý marketing   3   BSA2002 3 
95  Nguyên lý quản trị kinh doanh   3   BSA2103 
96  Nguyên lý thống kê kinh tế   3   BSA1053 1 
97  Nguyên lý thống kê kinh tế   3   BSA1053 2 
98  Nguyên lý thống kê kinh tế   3   BSA1053 3 
99  Nguyên lý thống kê kinh tế   3   BSA1053 4 
100  Nhà nước và công ty toàn cầu   3   INE3070 1 
101  Nhà nước và công ty toàn cầu   3   INE3070 2 
102  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 1 
103  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 2 
104  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 3 
105  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 4 
106  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 5 
107  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 6 
108  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 7 
109  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 8 
110  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057 9 
111  Nhà nước và pháp luật đại cương   2   THL1057-E 
112  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1   2   PHI1004 1 
113  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1   2   PHI1004 2 
114  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1   2   PHI1004 3 ĐCQT 
115  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   PHI1005 1 
116  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   PHI1005 2 
117  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   PHI1005 3 
118  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   3   PHI1005 4 
119  Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam   3   PEC3029 
120  Những xu hướng phát triển của thế kỷ 21   3   BSA1055-E 
121  Phân tích chính sách kinh tế - xã hội   3   PEC3037 
122  Phân tích chi phí và lợi ích   3   INE2018 
123  Phân tích chi tiêu công   3   INE3034 
124  Phân tích tài chính   3   FIB3015 1 
125  Phân tích tài chính   3   FIB3015 2 
126  Phân tích tài chính   3   FIB3015 3 
127  Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính   3   FIB3049 
128  Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2   INE1015 1 
129  Phương pháp nghiên cứu kinh tế   3   INE1016 1 
130  Phương pháp nghiên cứu kinh tế   3   INE1016 2 
131  Phương pháp nghiên cứu kinh tế   3   INE1016 3 
132  Quản lý đầu tư   3   FIB3004 
133  Quản lý dự án phát triển   3   INE3039 1 
134  Quản lý dự án phát triển   3   INE3039 2 
135  Quản trị chiến lược thương hiệu   3   BSA3033-E 
136  Quản trị học   3   BSA2004 
137  Quản trị học   3   BSA2004-E 
138  Quản trị logistics và chuỗi cung ứng   3   INE3156 1 
139  Quản trị ngân hàng thương mại   3   FIB2005 1 
140  Quản trị ngân hàng thương mại   3   FIB2005-E 
141  Quản trị nguồn nhân lực   3   BSA2006 
142  Quản trị nguồn nhân lực   3   BSA2006-E 
143  Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia   3   INE3223 
144  Quản trị rủi ro   3   FIB2036 
145  Quản trị rủi ro tài chính   3   FIB3006 
146  Quản trị sáng tạo và sự thay đổi   3   BSA3055-E 
147  Quản trị sản xuất và tác nghiệp   3   BSA2014-E 
148  Quản trị tài chính quốc tế   3   INE3066 1 
149  Quản trị tài chính quốc tế   3   INE3066 2 
150  Quản trị tài chính quốc tế   3   INE3066 3 
151  Quản trị và văn hóa công ty   2   BSA3027-E 
152  Tài chính doanh nghiệp 1   3   BSA2018 
153  Tài chính doanh nghiệp 2   3   BSA3030 
154  Tài chính doanh nghiệp 2   3   BSA3030 2 
155  Tài chính doanh nghiệp 2*   3   BSA3030-E 
156  Tài chính quốc tế   3   INE3003 1 
157  Tài chính quốc tế   3   INE3003 2 
158  Tài chính quốc tế   3   INE3003-E 
159  Tư tưởng Hồ Chí Minh   2   POL1001 
160  Taekwondo 1   1   PES1050 23 
161  Thực hành kế toán tài chính   2   FIB3020 
162  Thể chế kinh tế Việt Nam   3   PEC3028 
163  Thể dục Aerobic   1   PES1005 14 
164  Thể dục Aerobic   1   PES1005 15 
165  Thể dục Aerobic   1   PES1005 16 
166  Thương mại điện tử   3   INE3104 
167  Thương mại quốc tế   3   INE3001 
168  Thanh toán quốc tế   3   INE3106 
169  Thanh toán quốc tế   3   INE3106 2 
170  Thuế   3   FIB2015 1 
171  Thuế   3   FIB2015 2 
172  Thuế   3   FIB2015 3 
173  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 1 
174  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 10 
175  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 11 
176  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 12 
177  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 2 
178  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 3 
179  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 4 
180  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 5 
181  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 6 
182  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 7 
183  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 8 
184  Tiếng Anh A1   4   FLF1101A1 9 
185  Tiếng Anh A2   5   FLF1102A2 1 
186  Tiếng Anh A2   5   FLF1102A2 2 
187  Tiếng Anh B1   5   FLF1103B1 1 
188  Tiếng Anh B1   5   FLF1103B1 2 
189  Tin học cơ sở   3   INT1004 1 
190  Tin học cơ sở   3   INT1004 2 
191  Tin học cơ sở   3   INT1004 3 
192  Tin học cơ sở   3   INT1004 4 
193  Tin học cơ sở   3   INT1004 5 
194  Tin học cơ sở   3   INT1004 6 
195  Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế   3   PEC3032 
196  Toán cao cấp   4   MAT1092 1 
197  Toán cao cấp   4   MAT1092 2 
198  Toán cao cấp   4   MAT1092 3 
199  Toán cao cấp   4   MAT1092 4 
200  Toán cao cấp   4   MAT1092 5 
201  Toán cao cấp   4   MAT1092 6 
202  Toán cao cấp   4   MAT1092 7 
203  Toán cao cấp   4   MAT1092 8 
204  Toán cao cấp   4   MAT1092 9 
205  Toán kinh tế   3   MAT1005 1 
206  Toán kinh tế   3   MAT1005 2 
207  Toán kinh tế   3   MAT1005 3 
208  Xác suất thống kê   3   MAT1101 
209  Xác suất thống kê   3   MAT1101-E 
210  Xã hội học đại cương   2   SOC1050 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN