Trang Đào tạo đại học
 
Danh mục phiếu nhập điểm thành phần

Danh mục Phiếu nhập điểm thành phần lớp môn học theo Thông báo số 933/TB-ĐHKT ngày 26/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chi tiết như sau:TT

Môn học

TC

Mã LMH

1

Định giá doanh nghiệp

3

FIB3010 1

2

Định giá doanh nghiệp

3

FIB3010 20

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

HIS1002 2

4

Đầu tư quốc tế

2

INE3002-E

5

Đầu tư quốc tế

3

INE4002

6

Các thị trường và định chế tài chính

3

FIB2003 1

7

Các thị trường và định chế tài chính

3

FIB2003 2

8

Các thị trường và định chế tài chính

3

FIB2003-E

9

Hệ thống thông tin kế toán

3

FIB3009

10

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 1

11

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 2

12

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 3

13

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 4

14

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 5

15

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

BSA1054 6

16

Kế toán ngân hàng

3

BSA3031

17

Kế toán quản trị

3

BSA3007

18

Kế toán tài chính 2

3

FIB3013

19

Kế toán thuế

3

BSA3008

20

Kinh doanh quốc tế

3

INE2028

21

Kinh doanh quốc tế

3

INE2028-E

22

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

3

INE2010

23

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á

3

INE3062 1

24

Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á

3

INE3062 2

25

Kinh tế công cộng

3

FIB2002

26

Kinh tế chính trị quốc tế

3

PEC3008

27

Kinh tế học về chi phí giao dịch

3

PEC3026

28

Kinh tế lượng

3

INE1052 1

29

Kinh tế lượng

3

INE1052 2

30

Kinh tế lượng

3

INE1052 3

31

Kinh tế môi trường

3

INE2004

32

Kinh tế phát triển

3

INE2003 1

33

Kinh tế phát triển

3

INE2003 3

34

Kinh tế phát triển 2

3

INE2012 1

35

Kinh tế quốc tế

3

INE2020

36

Kinh tế thể chế

3

INE2014

37

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

FIB2001 1

38

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

FIB2001 2

39

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

FIB2001 3

40

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng **

4

FIB2101

41

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 1

42

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 2

43

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 3

44

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 4

45

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 5

46

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 6

47

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 7

48

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051 8

49

Kinh tế vĩ mô

3

INE1051-E

50

Kinh tế vĩ mô **

4

INE1151-E

51

Kinh tế vĩ mô 2

3

INE2002 1

52

Kinh tế vi mô

3

INE1050 1

53

Kinh tế vi mô **

4

INE1150-E 1

54

Kinh tế vi mô **

4

INE1150-E 2

55

Kinh tế vi mô 2

3

INE2001 1

56

Kinh tế vi mô 2

3

INE2001 2

57

Kinh tế vi mô 2 **

4

INE2101-E

58

Lôgic học

2

PHI1051

59

Lịch sử kinh tế

3

PEC1061

60

Lựa chọn công cộng

3

INE3035

61

Lãnh đạo

3

BSA2022-E

62

Luật kinh tế

2

BSL2050 1

63

Luật kinh tế

2

BSL2050 2

64

Luật kinh tế

2

BSL2050 3

65

Luật kinh tế

2

BSL2050 4

66

Luật kinh tế

2

BSL2050 5

67

Luật kinh tế

3

BSL3050

68

Luật môi trường

3

INE3045

69

Mô hình nhà nước phúc lợi

3

PEC3031

70

Mô hình tài chính

3

FIB3109

71

Marketing quốc tế

3

BSA3001

72

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn

3

PEC3034

73

Ngân hàng quốc tế

2

FIB3029

74

Nghiệp chủ

3

BSA3050-E

75

Nguyên lý kế toán

3

BSA2001 1

76

Nguyên lý kế toán

3

BSA2001 2

77

Nguyên lý kế toán

3

BSA2001 3

78

Nguyên lý marketing

3

BSA2002 1

79

Nguyên lý marketing

3

BSA2002 2

80

Nguyên lý marketing

3

BSA2002-E

81

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

BSA1053 1

82

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

BSA1053 2

83

Nhà nước và công ty toàn cầu

3

INE3070

84

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

THL1057 1

85

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

THL1057 2

86

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 1

87

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 2

88

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 3

89

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 4

90

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 5

91

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 6

92

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

PHI1004 7

93

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

PHI1005 1

94

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

PHI1005 2

95

Những vấn đề hiện tại của kế toán

2

FIB4057

96

Pháp luật tài chính ngân hàng

3

FIB2012 1

97

Pháp luật tài chính ngân hàng

3

FIB2012 2

98

Phát triển bền vững

2

INE3058

99

Phân tích báo cáo tài chính

3

BSA2033

100

Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

3

PEC3037

101

Phân tích chi phí và lợi ích

3

INE2018

102

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

BSA2016

103

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính

3

FIB3049

104

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2

INE1015 1

105

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

3

INE1016 2

106

Quản lý đầu tư

3

FIB3004 1

107

Quản lý đầu tư

3

FIB3004 2

108

Quản trị chiến lược

3

BSA2005-E

109

Quản trị chiến lược thương hiệu

3

BSA3033-E

110

Quản trị học

3

BSA2004 2

111

Quản trị học

3

BSA2004 3

112

Quản trị học

3

BSA2004 4

113

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

3

INE3156

114

Quản trị nguồn nhân lực

3

BSA2006

115

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia

3

INE3223

116

Quản trị rủi ro tài chính

3

FIB3006

117

Quản trị tài chính quốc tế

3

INE3066 1

118

Quản trị tài chính quốc tế

3

INE3066 2

119

Quản trị tài chính quốc tế

3

INE3066-E

120

Tài chính doanh nghiệp 1

3

BSA2018 1

121

Tài chính doanh nghiệp 1

3

BSA2018-E

122

Tài chính doanh nghiệp 1

3

BSA2018-E NVCL

123

Tài chính doanh nghiệp 2

3

BSA3030 1

124

Tài chính doanh nghiệp 2

3

BSA3030 2

125

Tài chính quốc tế

3

INE3003 1

126

Tài chính quốc tế

3

INE3003 2

127

Tài chính quốc tế

3

INE3003-E 1

128

Tài chính quốc tế

3

INE3003-E 2

129

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

POL1001 1

130

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

POL1001 3

131

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

POL1001 4

132

Thương mại điện tử

3

INE3058-E

133

Thương mại điện tử

3

INE3104

144

Thương mại quốc tế

3

INE3001 2

135

Thương mại quốc tế

3

INE3001 3

136

Thương mại quốc tế

3

INE3001 4

137

Thương mại quốc tế

3

INE3001-E

138

Thanh toán quốc tế

3

INE3106 1

139

Thanh toán quốc tế

3

INE3106 2

140

Thẩm định tài chính dự án

3

BSA3103 1

141

Thẩm định tài chính dự án

3

BSA3103 2

142

Tiếng Anh A2

5

FLF1102A2 5

143

Tiếng Anh A2

5

FLF1102A2 6

144

Tin học cơ sở

3

INT1004 1

145

Tin học cơ sở

3

INT1004 2

146

Tin học cơ sở

3

INT1004 3

147

Tin học cơ sở

3

INT1004 4

148

Tin học cơ sở

3

INT1004-E

149

Toán cao cấp

4

MAT1092 1

150

Toán kinh tế

3

MAT1005 1

151

Toán kinh tế

3

MAT1005 2

152

Toán kinh tế

3

MAT1005 3

153

Toán kinh tế

3

MAT1005 4

154

Toán kinh tế

3

MAT1005-E

155

Trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

3

BSA2035

156

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3

BSA3040-E

157

Xác suất thống kê

3

MAT1101 1

158

Xác suất thống kê

3

MAT1101 2

159

Xác suất thống kê

3

MAT1101 3

160

Xác suất thống kê

3

MAT1101 4

161

Xác suất thống kê

3

MAT1101 5

162

Xác suất thống kê

3

MAT1101 6

163

Xác suất thống kê

3

MAT1101 7

164

Xác suất thống kê

3

MAT1101 8


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN