Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần các lớp Tiếng Anh cơ sở 1 và Toán cao cấp học kỳ II năm học 2016-2017Trường Đại học Kinh tế thông báo Phiếu nhập điểm thành phần các lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1 và Toán cao cấp cho sinh viên các lớp Khóa QH-2016 hệ đại học chính quy của Trường, cụ thể như sau:

1. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 1
2. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 2
3. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 3
4. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 4
5. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 5
6. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 6
7. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 7
8. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 8
9. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 9
10. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 10
11. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 11
12. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 12
13. Tiếng Anh cơ sở 1 FLF2101 13
14. Toán cao cấp MAT1092

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN