Trang Đào tạo đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần lớp học phần học kỳ II (kỳ hè) năm học 2014-2015

Thông báo số 2929/TB-ĐHKT ngày 13/7/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả đăng ký học học kỳ II (kỳ hè) năm học 2014-2015, phòng Đào tạo gửi danh sách Phiếu nhập điểm của các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ II (kỳ hè) năm học 2014-2015.

Kính đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên nhận Phiếu nhập điểm các lớp học phần tại Phòng Đào tạo giảng đường Việt Úc và lấy bản mềm theo địa chỉ: http://ueb.vnu.edu.vn

Mục: ĐÀO TẠO > Đại học chính quy > Phiếu nhập điểm

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)
 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015

 
STT
Mã học phần
Học phần
Số TC
1

 Kế toán quốc tế 

 3 
2

 Kế toán quản trị 

 3 
3

 Kế toán tài chính 

 3 
4

 Kiểm toán căn bản 

 3 
5

 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 

 3 
6

 Kinh tế chính trị học 

 3 
7

 Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 

 3 
8

 Kinh tế lượng 

 3 
9

 Kinh tế môi trường 

 3 
10

 Kinh tế phát triển 

 3 
11

 Kinh tế quốc tế 

 3 
12

 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 

 3 
13

 Kinh tế vĩ mô 2 

 3 
14

 Lịch sử các học thuyết kinh tế 

 3 
15

 Nghiên cứu hành vi và xã hội 

 3 
16

 Nguyên lý marketing 

 3 
17

 Nguyên lý thống kê kinh tế 

 3 
18

 Những xu hướng phát triển của thế kỷ 21 

 3 
19

 Pháp luật tài chính ngân hàng 

 3 
20

 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 

 3 
21

 Quản lý đầu tư 

 3 
22

 Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong ngân hàng thương mại 

 3 
23

 Quản trị ngân hàng thương mại 

 3 
24

 Quản trị tài chính quốc tế 

 3 
25

 Tài chính mua bán và sát nhập doanh nghiệp 

 3 
26

 Thương mại điện tử 

 3 
27

 Thương mại điện tử 

 3 
28

 Thương mại quốc tế 

 3 
29

 Thanh toán quốc tế 

 3 
30
 Thuế 
 3 
31

 Toán cao cấp 

 4 
32

 Toán kinh tế 

 3 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN