Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ1

ThS. Nguyễn Minh Đức

Trưởng phòng

2

ThS. Nguyễn Trung Phong

Chuyên viên______________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Thanh tra và Pháp chế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3 754 7506 + 701 hoặc 711; Fax: (84-24) 37546765
Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN