Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin

Danh bạ điện thoại các đơn vị thuộc Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Tin liên quanĐịa chỉ: Nhà E4 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547506; Fax: (04) 37546765

E-mail: news_ueb@vnu.edu.vn
 
 

BAN GIÁM HIỆU:

 
Hiệu trưởng:

Nguyễn Hồng Sơn

(04) 37547506 + 606
Phó Hiệu trưởng:

Trần Anh Tài

(04) 37547506 + 603

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Trúc Lê


(04) 37547506 + 604
Phó Hiệu trưởng:
TS. Nguyễn Anh Thu
04) 37547506 + 602
Thư ký Hiệu trưởng
(04) 37547506 + 605

Fax: (04) 37546765

PHÒNG HỌP:

 

Phòng họp 601

(04) 37547506 + 601

Phòng họp 801

(04) 37547506 + 801

Phòng họp 406

(04) 37547506 + 406
Tổng đài
(04) 37547506 + 300

CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN:

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

(04) 37547506 + 401, 411, 402, 412, 421, 303, 313, 709

Tổ Văn thư

(04) 37547506 303, 313

Tổ Lễ tân

(04) 37547506 709

Tổ Bảo vệ Nhà E4

(04) 37688873
(04) 37547506 + 111

Giảng đường NTC

(04) 37688872

Giảng đường Việt - Úc

(04) 62784069 + 100; 899

Phòng Tổ chức - Nhân sự

(04) 37547506 + 503, 502, 512, 522, 532

Phòng Đào tạo

(04) 37547506 + 304, 305, 315, 325, 306, 269, 270, 271, 272, 504, 514, 524, 534

Fax: (04) 37549047

Phòng Kế hoạch Tài chính

(04) 37547506 + 403, 404, 414, 424, 531

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

(04) 37547506 + 705, 706, 716, 726

Phòng Thanh tra - Pháp chế

(04) 37547506 + 701, 711

Bộ phận Truyền thông

(04) 37547506 + 712, 702

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

(04) 37547506 + 703, 713

CÁC KHOA:

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán

(04) 37547506 + 707

Khoa Kinh tế Chính trị

(04) 37547506 + 101, 100

Khoa Kinh tế Phát triển

(04) 37547506 + 309, 310

Khoa Kinh tế và kinh doanh Quốc tế

(04) 37547506 + 407, 408

Khoa Quản trị Kinh doanh

(04) 37547506 + 308, 307

Khoa Tài chính - Ngân hàng

(04) 37547506 + 552, 551

CÁC TRUNG TÂM - VIỆN

 

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

(04) 37547506 + 102, 103

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

(04) 37549723
(04) 37459901
(04) 37450058

E4: (04) 37547506 + 505, 519, 529, 539, 549, 279, 508

GĐ Việt - Úc: (04) 62874069 + 800, 816, 866, 868, 806

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

(04) 62872176
(04) 62874069 + 789
Fax: (04) 62872176

Trung tâm Nghiên cứu QTKD

(04) 37547506 + 301

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế

 (04) 6287 2666

 (04) 6287 1982 + 605, 607

 Fax: (04) 6287 3066

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

(04) 37547506 + 405, 415, 425

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

ĐT & Fax: 37950341

Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

(04) 37547506 + 704, 714

(04) 62753895
Fax: 37549921

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 
Đoàn Thanh niên
(04) 39956897
Hội Sinh viên
(04) 39956897

Van phòng Đảng ủy - Công đoàn

(04) 37547506 + 701, 711

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YRONYJ
Nội dung