Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Bộ phận Truyền thông, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng bộ phận:

ThS. Lưu Thị Mai Anh

ĐT: (84-4) 37547506 + 702

Email: maianh@vnu.edu.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Bộ phận Truyền thông là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành, quản trị cổng thông tin của Trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hoạt động website:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Trường;

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động webiste và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

- Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường;

- Quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website của Trường nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Trường;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường trên hệ thống website của Trường;

- Cung cấp thông tin, dịch vụ lên Internet theo quy định pháp luật, theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường.

- Hướng dẫn các đơn vị khác trong Trường xây dựng thông tin cho website đơn vị, thực hiện đúng quy trình, quy định về xây dựng và quản trị website đơn vị;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng và cấp trên về hoạt động của website;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc trường theo định kỳ;

- Xác nhận việc đăng thông tin luận án trên website cho các nghiên cứu sinh của trường;

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động truyền thông:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông;

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông và là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường;

- Là đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường;

- Là đầu mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường và báo cáo Hiệu trưởng;

- Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường và các đơn vị trực thuộc;

- Xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm: phim tài liệu, clip...;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường, các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng;

- Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ, sinh viên trong Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Truyền thông.

_______________________
Địa chỉ liên hệ:
Bộ phận Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 702, 712

Trường ĐHKT - ĐHQGHN