Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế
TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

ThS. Nguyễn Minh Đức

Trưởng phòng

 2
 Nguyễn Mạnh Hải
 Chuyên viên

3

ThS. Nguyễn Trung Phong

Chuyên viên

4

ThS. Nguyễn Văn Xuân

Chuyên viên

______________________
Địa chỉ liên hệ:

Phòng Thanh tra và Pháp chế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3 754 7506 + 701, 711
Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN