Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 577/ĐHKT-ĐTĐH ngày 07 tháng 3 năm 2019 V/v danh sách sinh viên dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học. Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện dự kiến cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết để cải thiện kết quả học tập trong học kỳ II năm học 2018-2019 và những học kỳ tiếp theo. Nếu kết quả học tập học kỳ I năm học 2019-2020 vẫn thuộc diện cảnh báo học vụ, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác