Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả xét học vụ học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 2261, 2262, 2263, 2264, 2265/ĐHKT-ĐTĐH ngày 24/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học. Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018, Trường ĐH Kinh tế thông báo kết quả xét học vụ học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Xem hoặc download các tệp đình kèm tại đây >>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác