Trang Đào tạo đại học
 
Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số 2471/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/09/2018 V/v danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018-2019.


Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo của ĐHQGHN; Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018 và Biên bản họp Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2018-2019 ngày 13/09/2018 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện./.

Tải công văn tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác