Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp Học kỳ I năm học 2017-2018

Công văn số 2254/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2014 về việc sửa đổi , bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Căn cứ Quyết định số 3092/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành kèm Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Nhà trường lập danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép dự kiến buộc thôi học do không đăng ký học 2 học kỳ liên tiếp: học kỳ I năm học 2016-2017 và học kỳ II năm học 2016-2017 mà không có lý do chính đáng (có danh sách kèm theo).

Nhà trường nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 304 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội từ ngày 28/8/2017 đến ngày 04/9/2017. Sau thời hạn nêu trên, Hội đồng xét học vụ của Nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác