Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2246/TB-ĐHKT ngày 9/8/2019 về Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 2051/TB-ĐHKT ngày 19/07/2019 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-2020, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2019 – 2020 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3).

4. Danh sách học phần điều chỉnh thời gian học (Phụ lục 4).

5. Trong một học kỳ, sinh viên chỉ được đăng ký học tối đa 02 học phần thể chất. Đối với những sinh viên đăng ký từ 03 học phần thể chất trở lên, Nhà trường sẽ xóa toàn bộ đăng ký học phần thể chất của sinh viên.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN