Trang Đào tạo đại học
 
Hủy lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018

Trường ĐH Kinh tế thông báo Về việc hủy lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018


 Thông báo số 234 /TB-ĐHKT  ngày 24/01/2018 của Trường ĐH Kinh tế Về việc hủy lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Về việc hủy lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Căn cứ Thông báo số 3193/TB-ĐHKT ngày 17/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018; Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 3 đợt đăng ký học lần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,
Nhà trường thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018 do không đủ số lượng tối thiểu, cụ thể như sau:

TT

Tên học phần

Mã LHP

Lịch học

Sĩ số ĐK vào đợt 3

1

Bóng bàn

PES1030 10

Chiều thứ 5 (ca 2)

23

2

Bóng rổ

PES1020 44

Chiều thứ 2 (ca 2)

27


Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Phòng Đào tạo - ĐHKT


Các tin khác