Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo số 445/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo học kỳ II, năm học 2018-2019


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định về đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 29/8/2012 và Quyết định số 3092/QĐ-ĐHKT ngày 7/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành kèm Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày 19/11/2018 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 3 đợt đăng ký học trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo học kỳ II năm học 2018-2019, chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3.754 7506 (máy lẻ 554 - Ms. Đoàn Trang).

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác