CẤU TRÚC ĐỀ THI

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Phát triển hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Chính trị hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết