CẤU TRÚC ĐỀ THI

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Tài chính - Ngân hàng

TT ĐBCLGD 22:26 19/10/2022

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.

I. Hệ đại học

 

Tên học phần
 

Mã học phần

Số TC

Tải về

 

1

Các thị trường và định chế tài chínhFIB 2003

3

Tải về

 

2

Đầu tư tài chínhFIB 3004

3

Tải về

 

3

Các công cụ có thu nhập cố địnhFIB3070

3

Tải về

Xem tại trang 30-31 đề cương

4

Các công cụ phái sinhFIB3069

3

Tải về

Xem tại trang 30-31 đề cương

5

Kinh tế tiền tệ ngân hàngFIB 2101

4

Tải về

 

6

Kinh tế tiền tệ ngân hàngFIB 2001

3

Tải về

 

7

Kinh tế tiền tệ ngân hàngFIB 2001E

3

Tải về

Xem tại trang 37-38 đề cương

8

Mô hình tài chínhFIB3009

3

Tải về

 

9

Ngân hàng quốc tếFIB 3029

2

Tải về

 

10

Ngân hàng quốc tếFIB2053

3

Tải về

 

11

Pháp luật tài chính ngân hàngFIB 2012

3

Tải về

 

12

Phân tích báo cáo tài chínhBSA 2013

3

Tải về

 

13

Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chínhFIB3049

3

Tải về

 

14

Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong NHTMFIB3011-1

3

Tải về

 

15

Quản trị ngân hàng thương mại 1FIB 2005

3

Tải về

 

16

Quản trị ngân hàng thương mại 2FIB 3008

3

Tải về

 

17

Quản trị rủi ro tài chínhFIB3006

3

Tải về

 

18

Quản trị ngân hàng thương mạiFIB2005-E

3

Tải về

Xem tại trang 39-40 đề cương

19

Tài chính doanh nghiệp 1

BSA 2018

BSA 2018-E

3

Tải về

 

20

Tín dụng ngân hàngFIB 3024

3

Tải về

 

21

ThuếFIB 2015

3

Tải về

 

22

Tài chính M&A doanh nghiệpFIB2038

3

Tải về

 

23

Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệFIB3113

3

Tải về

Kèm theo QĐ ban hành

24

Tín dụng ngân hàng (TA)FIB3024-E

3

Tải về

25

Tài chính doanh nghiệp 2

BSA3030

BSA3030-E

3

Tải về

 
 26 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
 
 FIB3112 3 Tải về
 
 Kèm theo QĐ ban hành
 27 Tài chính cá nhân căn bản
 
 FIB31143
 
 Tải về
 

II. Hệ sau đại học

TT

Tên học phần
 

Mã học phần

Số TC

Tải về

 

1

Ngân hàng quốc tếFIB6013

2

Tải về

 

2

Phân tích và Quản trị danh mục

đầu tư

FIB6004

3

Tải về

 

3

Quản trị các định chế tài chínhFIB6009

3

Tải về

 

4

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâuFIB6003

3

Tải về

 

5

Tiền tệ ngân hàng và thị trường

tài chính

FIB6001

3

Tải về

Kèm theo QĐ ban hành

6

Tài chính công nâng caoFIB6037

3

Tải về

7

Dịch vụ ngân hàng ưu tiênFIB6034

2

Tải về

8

Ngân hàng quốc tế nâng caoFIB6032

3

Tải về

 

9

Quản trị rủi ro trong các định chế TCFIB6009

3

Tải về

 

10

Quản trị danh mục đầu tưFIB6059

3

Tải về

Xem tại trang 26-27 đề cương
 11 Quản trị công ty trong các tổ chức tài chính
 
FIB6032
 
 3 Tải về
 
Kèm theo QĐ ban hành
 
 12 Thị trường các định chế tài chính
 
FIB6008
 
 3 Tải về
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kế toán - Kiểm toán

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Phát triển

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Phát triển hệ Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi khoa Kinh tế Chính trị

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Chính trị hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết
Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Bảng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi viện Quản trị Kinh doanh

Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.

Chi tiết