Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
 
 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

ĐT: (84-24) 3754 7955

(84-24) 37547506 + 604

Email: trucle@vnu.edu.vn

 

Phó hiệu trưởng:

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

ĐT: (84-24) 37547506 + 502

Email: ngtuan@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

TS. Nguyễn Anh Thu

ĐT: (84-24) 37547506 + 602

Email: thuna@vnu.edu.vn

 

Phó hiệu trưởng:

TS. Phạm Minh Tuấn

ĐT: (84-24) 37547506 + 403

Email: tuanpm@vnu.edu.vn