Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Phó hiệu trưởng phụ trách:
PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

ĐT: (84-24) 3754 7955
(84-24) 37547506 + 604
Email:
trucle@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:
TS. Nguyễn Anh Thu

ĐT: (84-24) 37547506 + 602
Email:
thuna@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

TS. Phạm Minh Tuấn

ĐT: (84-24) 37547506 + 403
Email:
tuanpm@vnu.edu.vn