Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

- Phụ trách lĩnh vực Chiến lược và định hướng phát triển Trường, tổ chức nhân sự; phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực); thanh tra, pháp chế

- Chỉ đạo trực tiếp các công việc: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ ĐHQGHN và Đảng bộ Trường; công tác tổ chức nhân sự; công tác thanh tra, pháp chế; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; các công việc có tính liên ngành, liên lĩnh vực và một số vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng; ban hành các quy chế, quy định của Trường; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ

ĐT: (84-4) 37549426

       (84-4) 37547506 + 606

Email: nhson@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê
- Phụ trách lĩnh vực: đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đảm bảo chất lượng giáo dục

- Chỉ đạo trực tiếp Chương trình Nhiệm vụ chiến lược, Chương trình Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp

ĐT: (84-4) 3754 7955
(84-4) 37547506 + 604
Email:
trucle@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

TS. Nguyễn Anh Thu
- Phụ trách lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, tạp chí - xuất bản, truyền thông, đào tạo liên kết với nước ngoài

ĐT: (84-4) 37547506 + 602
Email:
thuna@vnu.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

TS. Phạm Minh Tuấn

- Phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính; hành chính - tổng hợp; cơ sở vật chất; công nghệ thông tin; công tác sinh viên

- Chỉ đạo trực tiếp công tác giao ban giữa tháng

ĐT: (84-4) 37547506 + 403
Email:
tuanpm@vnu.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN