Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 3193/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2017-2018 và kế hoạch học tập của các lớp hệ đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 của các lớp hệ ĐHCQ, bao gồm các chương trình đào tạo (CTĐT): chuẩn, chất lượng cao, chuẩn quốc tế và CTĐT thứ 2 (bằng kép) như sau:
1. Thời khoá biểu: Chi tiết Phụ lục 1Phụ lục 2 kèm theo
2. Thời gian học
   - Các lớp Khóa QH-2014-E học các học phần thay thế KLTN (lịch học 2 buổi/tuần) từ ngày 19/02/2018 đến ngày 15/4/2018 (7,5 tuần).
   - Các lớp từ Khóa QH-2016-E trở về trước học từ ngày 08/01/2018 đến ngày 06/5/2018 (15 tuần).
   - Các lớp Khóa QH-2017-E học các học phần chuyên môn từ ngày 08/01/2018 đến ngày 02/3/2018 (tuần 1-6); học GDQPAN tập trung tại Hòa Lạc từ ngày 05/3/2018 đến ngày 31/3/2017; tiếp tục học các học phần chuyên môn từ ngày 02/4/2018 đến ngày 03/6/2018 (tuần 7-15).
3. Địa điểm:
   Khu Giảng đường của Trường Đại học Kinh tế (Khu GĐ Nhà E4 Xuân Thủy, Khu GĐ Việt Úc và Khu GĐ CSSNN); các HP Giáo dục thể chất học tại Sân vận động đa năng Trường Đại học Ngoại ngữ.
4. Đăng ký các lớp học phần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN
   * Lưu ý: Sinh viên các lớp Khóa QH-2017 hệ chuẩn và chất lượng cao, sinh viên các lớp Khóa QH-2016 hệ chất lượng cao học theo Thời khóa biểu lớp khóa học nên sẽ không đăng ký trên Hệ thống.
 

TT

Thời gian

Nội dung

Lưu ý

1

20h30 ngày 24/11/2017 - 09h30’ ngày 28/11/2017

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 1:

Sinh viên đăng ký các lớp học phần, bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm; đăng ký các học phần GDTC.

Địa chỉ truy cập: dangkyhoc.vnu.edu.vn hoặc truy cập theo các bước : http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

2

11/12/2017 – 15/12/2017

- Thông báo danh sách các lớp học phần được mở; lớp học phần bị hủy và lớp học phần dự kiến hủy nếu không đủ số lượng tối thiểu

Xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế.

3

20h30’ngày 15/12/2017 - 09h30’ ngày 18/12/2017

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 2:

- Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu còn chỗ trống.

Xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế.

Sinh viên lưu ý đăng ký hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng.

4

25/12/2017 - 29/12/2017

- Thông báo danh sách lớp học phần dự kiến được mở và hủy (Thời khóa biểu tạm thời)

- Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký các lớp học phần (DS tạm thời đăng ký lần 2); danh sách sinh viên đăng ký ngoài chương trình đào tạo, danh sách sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định

- Sinh viên kiểm tra dữ liệu học phần đã đăng ký và lấy đề cương trên Hệ thống.

Xem thông báo tại website Trường Đại học Kinh tế và kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống.

5

20h00’ngày 19/01/2018 - 09h00’ ngày 22/01/2018

Mở cửa hệ thống đăng ký học lần 3:

Sinh viên hủy đăng ký hoặc đăng ký lại các lớp học phần nếu còn chỗ trống.

Sinh viên lưu ý đây là lần mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng, sinh viên đăng ký thêm hoặc hủy đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký sẽ đóng, danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp học phần đã đăng ký.

6

22/01/2018 - 24/01/2018

- Sinh viên nộp đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ theo quy định.

Nộp đơn (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Phòng 504, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

7

29/01/2018 – 31/01/2018

- Thông báo danh sách lớp học phần tạm thời (DS này chưa loại sinh viên sẽ bị hủy đăng ký nếu chưa đạt học phần tiên quyết).

Sinh viên xem thông báo trên website Trường Đại học Kinh tế.

8

05/02/2018-11/02/2018

- Thông báo danh sách sinh viên bị huỷ đăng ký do chưa đạt học phần tiên quyết.

- Thông báo danh sách lớp học phần chính thức

Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer để đăng ký học phần.

Địa chỉ truy cập: http://daotao.vnu.edu.vn

hoặc truy cập theo các bước : http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

- Sinh viên lưu ý đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký học phần lần 1 sẽ đóng.

 
5. Lưu ý khi đăng ký học phần
   - Nhà trường mở Hệ thống đăng ký 3 lần và sẽ không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký ngoài Hệ thống.
   - Sinh viên nộp đơn thắc mắc (chỉ trong trường hợp sai sót do hệ thống) tại Phòng Đào tạo (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong thời gian đăng ký học phần của mỗi đợt. Đơn của sinh viên chỉ được xem xét giải quyết nếu có kèm theo bản kết quả đăng ký. Sinh viên phải trực tiếp nộp đơn (khi nộp đơn phải có Thẻ sinh viên để đối chiếu, xác nhận).
   - Sinh viên tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình, phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký và trước thời gian đóng cửa Hệ thống đăng ký. 
   - Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký học phần theo đúng ngành học và chuyên sâu. 
   - Sinh viên hệ chính quy chương trình chuẩn, CTĐT thứ 2 (bằng kép) không được đăng ký vào các lớp học phần ở giảng đường E4 và các lớp học phần có ký hiệu *; **; *** và học phần có mã "-E" (là các học phần bổ sung, nâng cao và dành riêng cho Chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế). Nếu SV đăng ký vào các lớp học phần này thì Nhà trường sẽ tự hủy đăng ký của SV và SV phải đăng ký lại sang các lớp học phần khác theo quy định. Sinh viên không được đăng ký vào các lớp học phần dành cho Khóa QH-2017 trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 1 và lần 2; Nhà trường sẽ cho SV đăng ký các lớp học phần này trong đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 3 nếu còn chỗ trống.
   - Sinh viên Chương trình chất lượng cao và Chương trình chuẩn quốc tế cần đăng ký theo đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các học phần bằng tiếng Anh và học phần có ký hiệu (*) và học phần có mã "-E".
   - Cố vấn học tập các lớp hệ chuẩn và CTĐT thứ 2 (bằng kép); điều phối viên chương trình chuẩn quốc tế và chương trình chất lượng cao tư vấn cho sinh viên đăng ký học phần.
   - Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo, kế hoạch thiết kế của khoá học và thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra điều kiện các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.
6. Học phần tiên quyết
   - Đối với học phần yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của học phần tiên quyết mới được đăng ký học học phần đó.
   - Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần đã đăng ký.
7. Học phí
   - Sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc nộp học phí. Chỉ những sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được tính là đăng ký học thành công.
8. Lưu ý
8.1. Đăng ký học lại
   - Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó;
   - Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.
8.2. Đăng ký học cải thiện điểm:
   Đối với các học phần đạt điểm D trở lên (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2013 trở về trước) và điểm D, D+ (Áp dụng với sinh viên khóa QH-2014 trở đi, theo Quy chế đào tạo đại học mới ), sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm học phần cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần để cải thiện điểm. 
8.3. Đăng ký học phần tự chọn tự do (học phần ngoài chương trình đào tạo):
Những học phần tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.
Sinh viên xem chi tiết tại Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2013 trở về trước), Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Quy định về việc đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2012, Quyết định 3092/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về việc đăng ký môn học (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2014 trở về trước); Quy định một số nội dung về đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 (áp dụng cho SV từ các Khóa QH-2015 trở đi).
Chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).  Điện thoại: (04) 3.754 7506 (máy lẻ 524, 514)
>> Download thông báo và các phụ lục tại đây .
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN