Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo số 06/TB-ĐHKT ngày 02/01/2014 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học học kỳ II năm học 2013-2014 và số lượng lớp môn học được tổ chức, Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2013-2014 (thời khóa biểu kèm theo).

>> Thông báo số 06/TB-ĐHKT

Trường ĐHKT - ĐHQGHN