Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2013-2014

Thông báo số 2329 /TB-ĐHKT ngày 18/10/2013 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2013-2014 và số lượng lớp môn học được tổ chức, Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2013-2014 (thời khóa biểu kèm theo). Đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm và thực hiện.
>> Click vào đây để xem hoặc download thời khóa biểu

Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT