Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ I (hè) năm học 2014-2015

Thông báo số 1672/TB-ĐHKT ngày 23/5/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNCăn cứ kết quả đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2014-2015 và số lượng lớp môn học được tổ chức, Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức học kỳ I (hè) năm học 2014-2015 (thời khóa biểu kèm theo).

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem chi tiết tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN