Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Nam

Tên luận án: Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quang Nam

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/10/1982

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1134/QĐ-ĐHKT ngày 7/6/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên luận án:

8. Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Hà Văn Hội - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
  • TS. Nguyễn Thị Anh Thu - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net