Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hoàng Yến

Đề tài: Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


1. Họ và tên NCS: Trần Thị Hoàng Yến

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/08/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2197/QĐ-ĐHKT ngày 07/10/2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

8. Mã số: 62 34 05 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hướng dẫn 2: TS. Nhâm Phong Tuân

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_Net