Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thanh Hoa

Tên luận án: Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Hoa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/8/1981

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ-SĐH ngày 18/12/2012 cùa Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên luận án: Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   GS.TS Phạm Quang Phan

>> Xem tóm tắt luận án tại đây

UEB_Net