Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải Minh

Đề tài: Văn hoá doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh:

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/09/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1250/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

8. Mã số: 62 34 05 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Minh Cương

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net