Trang tin tức sự kiện
 
Về việc bổ sung Quy định hồ sơ bảo vệ luận văn và hồ sơ sau khi bảo vệ

Thông báo số 5327 /TB-ĐHKT ngày 11/12/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào quy chế Đào tạo Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ vào Quyết định số 3094/QĐ-ĐHKT ngày 7/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định hướng dẫn một số điều về tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Căn cứ Công văn số 401/ĐHKT-SĐH ngày 06/03/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn về tổ chức thực hiện luận văn thạc sĩ.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội bổ sung Quy định về hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ và hồ sơ sau khi bảo vệ luận văn như sau:

1.  Bổ sung quy định về luận văn: khi nộp hồ sơ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, học viên bắt buộc phải đóng kèm bản sao Biên bản kết luận của Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ vào luận văn. (Học viên liên hệ với Khoa chuyên môn để lấy Biên bản).

2. Sau khi bảo vệ luận văn, học viên hoàn thiện luận văn theo góp ý của Hội đồng chấm luận văn, nộp luận văn tại thư viện theo quy định. Luận văn nộp thư viện bắt buộc phải đóng kèm theo: (1) Bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá luận văn; (2) Nhận xét của 2 phản biện; (3) Biên bản giải trình sau bảo vệ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và giáo viên hướng dẫn.

Những thay đổi trên áp dụng bắt đầu từ Khóa QH-2012-E.CH.

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo để các Khoa chuyên môn, các học viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN