Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chínhSTT

Anh

Họ và Tên

Chức vụHồ Sĩ Lưu
Phó trưởng phòng phụ trách đơn vị

2

Đoàn Thị Thoan

Phó phòng3


Đinh Thị Dung

Chuyên viên
4

 
Trần Thị Hoài Thương
Chuyên viên
5

 
Phạm Hồng Tâm
Chuyên viên6

 
Phạm Thị Thanh Hoa
Chuyên Viên
7

 
Nguyễn Thị Yến
Chuyên viên


8
 
Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 37547506  +  411, 412  - Fax: (84-4) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn ;  Website: http://ueb.edu.vn