Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Trường Đại học Kinh tế
I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Đức Lâm
ĐT:  (84-24) 3754.7506 + 706
Email: lamnd@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển (NCKH & HTPT) là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, quản lý hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH):

- Đầu mối xây dựng các chương trình nghiên cứu, kế hoạch NCKH (dài hạn, trung hạn, hàng năm) của Trường (bao gồm các chương trình nghiên cứu, hệ thống đề tài, đề án NCKH, các dự án đầu tư về khoa học công nghệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khác có liên quan đến NCKH của cán bộ giảng viên, sinh viên);

- Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác NCKH; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học; tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học trong đội ngũ cán bộ, sinh viên Trường;

- Đấu mối tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường;

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu trưởng quản lý công tác NCKH;

- Giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường, Hội đồng xét thưởng các công trình NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên;

- Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án, dự án NCKH (đề tài, đề án, dự án cấp cơ sở và đề tài, đề án, dự án Nhóm B, ĐHQGHN) theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý;

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của Trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên; các phiên họp của Hội đồng ngành Kinh tế học, ĐHQGHN;

- Phối hợp với các khoa đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của từng đơn vị;

- Phối hợp với công tác hợp tác phát triển và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình NCKH với nước ngoài;

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng được giao theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

b) Công tác Hợp tác Phát triển (HTPT):

- Đầu mối quản lý các chương trình học bổng, tài trợ bên ngoài;

- Đầu mối quản lý, kiểm tra, báo cáo các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; tổng hợp và báo cáo các hoạt động đoàn ra - đoàn vào của Trường;

- Đầu mối tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài của các đơn vị;

- Đầu mối biên soạn tài liệu về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN bằng các thứ tiếng nước ngoài theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Đầu mối hoặc phối hợp xây dựng, triển khai, phát triển các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế;

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác hợp tác phát triển;

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế của Trường; xây dựng và quảng bá hình ảnh, vị thế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với các đối tác trong nước và quốc tế;

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ với các tổ chức quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý và đầu mối báo cáo hoạt động đoàn ra- đoàn vào. Trực tiếp làm hồ sơ đi công tác cho BGH, hướng dẫn các đơn vị làm hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài;

- Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác quốc tế;

- Phối hợp với phòng Tổ chức Nhân sự, phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan để quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường; cán bộ và sinh viên của Trường ở nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

c) Công tác đào tạo ngắn hạn:
- Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường;

- Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng liên kết đào tạo trong nước.

>> Danh sách cán bộ Phòng NCKH&HTPT
___________________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 705, 706 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 705, 706, 716, 726 - Fax: (84-24) 37546765
Email: nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn