Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2018

Trường ĐH Kinh tế thông báo danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

QĐ số 719-720-721/QĐ-ĐHKT ngày 30/03/2018 của Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN thông báo danh sách công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2018
 Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/3/2018 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2018 (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Tải các QĐ và danh sách đính kèm tại đây >>> 

Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT


Các tin khác