Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2017

Quyết định số 3762/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12/2017.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/12/2017 của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12/2017 cho 07 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo như sau:

STT

Khóa

Ngành

QH-2013

QH-2014

Tổng

1

Tài chính - Ngân hàng

02

01

03

2

Kinh tế quốc tế

02

01

03

3

Kinh tế


01

01

 

Tổng

04

03

07

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Download Quyết định tại đây 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác