Trang Đào tạo đại học
 
Lớp môn học chính thức được tổ chức và lớp môn học bị hủy học kỳ I (hè) năm học 2013-2014

Thông báo số 836/TB-ĐHKT ngày 06/05/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ thông báo số 521/TB-ĐHKT ngày 01/04/2013 về việc đăng ký môn học  học kỳ I (hè) năm học 2013-2014, căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký vào các lớp môn học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp môn học chính thức được tổ chức và lớp môn học bị hủy trong học kỳ I (hè) năm học 2013-2014 do không đủ số lượng sinh viên đăng ký (phụ lục 1phụ lục 2).

Sinh viên được phép đăng ký bổ sung vào các lớp môn học chưa đủ số lượng sinh viên tối đa và nộp cho Phòng Đào tạo tại giảng đường Việt Úc từ ngày 10/05/2013 - 14/05/2013. Hết thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

>> Thông báo số 836/TB-ĐHKT.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN