Trang Đào tạo đại học
 
Về việc thay đổi Thời khoá biểu của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ I năm học 2012-2013

Thông báo số 117/TB-ĐHKT ngày 17/1/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ công văn số 3070/ĐHKT-ĐTĐH  ngày 18/12/2012 về các lớp môn học chính thức và lớp môn học bị huỷ trong học kỳ II năm học 2012-2013; căn cứ tình hình thực tế, Trường ĐH Kinh tế thông báo một số thay đổi bao gồm thay đổi, bổ sung giảng viên; thay đổi lịch học, chi tiết như sau:
 
1. Bổ sung phân công giảng viên các lớp Toán kinh tế và Tin học cơ sở 2 (chi tiết kèm theo)
 
2.Thay đổi, bổ sung giảng viên các lớp môn học

STT

Môn học

Số TC

Mã lớp MH

Giảng viên cũ

Giảng viên mới / Giảng viên được bổ sung

I

Các lớp hệ chính quy

1

Kinh tế quốc tế (TA)

3

INE2020-E-1

ThS. Vũ Thanh Hương

ThS. Trần Việt Dung

ThS. Vũ Thanh Hương

ThS. Trần Việt Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

2

Kinh tế quốc tế (TA)

3

INE2020-E-2

TS. Nguyễn Anh Thu

TS. Khu Thị Tuyết Mai

ThS. Vũ Thanh Hương

TS. Khu Thị Tuyết Mai

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

3

Kinh doanh quốc tế

3

INE2008_1

TS. Khu Thị Tuyết Mai TS. Nguyễn Anh Thu

TS. Phạm Hùng Tiến

TS. Khu Thị Tuyết Mai

4

Kinh doanh quốc tế (TA)

3

INE2008-E

TS. Vũ Anh Dũng

ThS. Trần Việt Dung

ThS. Vũ Thanh Hương

TS. Vũ Anh Dũng

ThS. Trần Việt Dung

TS. Nguyễn Anh Thu

TS. Khu Thị Tuyết Mai

5

Tài chính doanh nghiệp 2

3

BSA3030

ThS. Trần Minh Hạnh

TS. Nguyễn Thế Hùng

ĐT: 098.924.3592

Email: hungnt@vnu.edu.vn

6

Thẩm định dự án đầu tư

3

BSA3003-1

TS. Trần Thị Thanh Tú

ThS. Trần Minh Hạnh

ThS. Đoàn Đình Nghiệp

ThS. Trịnh Thị Phan Lan

ĐT: 091.556.2655

Email: lanttp@vnu.edu.vn

7

Kinh tế vĩ mô 2

3

INE2002

TS. Nguyễn Đức Thành

ThS. Phạm Minh Thái (trợ giảng)

TS. Nguyễn Đức Thành

ThS. Phạm Minh Thái (đồng giảng)

8

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

BSA1053-2

TS. Trần Quang Tiến

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm (Trường ĐH Kinh tế quốc dân)

ĐT: 091.502.2996 / Email: viethuyenbaby@yahoo.com.vn

II

Các lớp Chương trình đạt chuẩn quốc tế

9

Kỹ năng làm việc nhóm (TA)

2

BSA1054-E

TS. Nhâm Phong Tuân

TS. Nguyễn Đăng Minh (Trường ĐH Kinh tế)

ĐT: 097.296.1050 / Email: nguyendangminh@vnu.edu.vn

10

Nghiên cứu hành vi xã hội (TA)

3

BSA1056-1-E

PGS.TS. Richard Mark Nixon

TS. Đinh Hồng Hải (Viện NCXH) / ĐT: 098.573.1933

Email: dinhhaih@gmail.com

 

3.Thay đổi lịch học của các lớp Chương trình đạt chuẩn quốc tế

STT

Môn học

Số TC

Mã lớp MH

Lịch học cũ

Lịch học mới

1

Chiến lược và quản trị thương hiệu (TA)

3

BSA3033-E

Sáng thứ 5, tiết 3-5

Chiều thứ 4, tiết 7-9

2

Tài chính (TA)

3

BSA2023-E

Chiều thứ 4, tiết 7-9

Sáng thứ 4, tiết 3-5

3

Luật kinh doanh (TA)

2

BSA3038-E

Sáng thứ 4, tiết 1-2

Chiều thứ 2, tiết 6-7

4

Kinh doanh quốc tế (TA)

3

INE2008-1-E

Sáng thứ 4, tiết 3-5

Chiều thứ 2, tiết 8-10

5

Kinh tế vĩ mô (TA)

3

INE1051-E

Sáng thứ 4, tiết 3-5

Sáng thứ 3, tiết 3-5

6

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia (TA)

3

INE3223-E-2

Sáng thứ 3, tiết 3-5

Chiều thứ 3, tiết 6-8

7

Nghệ thuật và nhân văn (TA)

3

BSA1057-E

Chiều thứ 2, tiết 8-10

Chiều thứ 2, tiết 7-9

Chiều thứ 4, tiết 7-9

Sáng thứ 5, tiết 3-5

           
>> Xem chi tiết thời khoá biểu kèm theo thông báo.
 
Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.
 
 
Chi tiết liên hệ: 
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).
Điện thoại: (04)3.754 7506 (máy lẻ 315)      

>> Thông báo số 117/TB-ĐHKT
>> Sơ đồ đến CSSNN

Trường ĐHKT - ĐHQGHN