Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2006-E CLC

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 16
Giảng đường: 705 VU (Trường THPT Tư Thục Việt - Úc, Khu Đô thị Mỹ Đình 1)
Học sáng từ 7h00
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

Ghi chú

2

Luật kinh doanh quốc tế

2

1-2

7h00 - 8h45

GĐ 705 VU

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia

3

3-5

8h55 - 11h40

 

3

Marketing quốc tế

3

1-3

7h00 - 9h45

GĐ 705 VU

Thương mại điện tử

2

4-5

9h50 - 11h40

 

4

Tư tưởng HCM

2

1-2

7h00 - 8h45

GĐ 705 VU

Kinh doanh quốc tế

3

3-5

8h55 - 11h40

 

5

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá và xuyên quốc gia

3

3-5

8h55 - 11h40

 

6

Giao dịch thương mại quốc tế

2

2-3

7h55 - 9h45

GĐ 705 VU

Đàm phán quốc tế

2

4-5

9h50 - 11h40

GĐ 705 VU

1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 8h00 - 11h00 tại GĐ 703 VU

2. Các môn học chung với lớp QH-2008-E-KTĐN: Luật kinh doanh quốc tế, Marketing quốc tế, Tư tưởng HCM, Giao dịch thương mại quốc tế, Đàm phán quốc tế.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN