Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế cho SV ngành Kinh tế Phát triển

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy, ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Mã số ngành đào tạo: 52 31 01 06

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Economics

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế quốc tế với năng lực tác nghiệp, phân tích và trợ giúp hoạch định, tổ chức thực thi các chính sách, cũng như lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực liên quan.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN